เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ๊ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 8-10-2561)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ...

สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง(ฉบบัที่ 7-10-2561)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี พร้อมนางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นวส.ชำนาญก...

ร่วมงานพิธีในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (ฉบับที่ 6-10-2561)

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงา...

ประชุมตามโครงการสานพลังประชารัฐ(ฉบับที่ 5-10-2561)

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายวีรศัก...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ณ ลานประชารัฐ (ฉบับที่ 3-10-

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุริยา จงสมชัย พร้อมด้วยนางดวงดาว วงศ์ชารี ...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2-10-2561)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมของโค...

ประชุมชี้แจงการสำรวจผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น ที่คาดว่าจะประสบภัยธรรมชาติ(ฉบับที่ 1 -10-2561)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนายทรงศั...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

   

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างรรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  
แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ

     

 Field  Day อำเภอบ้านไผ่