เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามการสำรวจและแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูอ้อยและแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูอ้อย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ...

อบรมเกษตรแกนนำที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะเห็ด โครงการส่งเสริ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก ...

เข้าร่วมประชุม เกษตรอำเภอสาย 2 เพื่อติดตาม ประสานงาน และชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด รอบที่1/2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวีระ สมัตถ...

เข้าร่วมประชุม เกษตรอำเภอสาย 2 เพื่อติดตาม ประสานงาน และชี้แจงการประเมินตัวชี้วัด รอบที่1/2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวีระ สมัตถ...

ร่วมกับ Future2 Doae ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามระบบโรงเรียนเกษต

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางจารุวรรณ์ บุญนำพา สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ Futur...

ร่วมกับทีม F2DOAE

วันที่9-10 พค นางจารุวรรณ์ บุญนำพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จั...

ประชุมประจำสัปดาห์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรออำเเภอบ้านไผ่ ประชุมเจ้าหน้า...

อบรมเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังให้ความรู้เรื่องการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแมงม

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ บ้านหัวนา ต.บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่