เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

จัดเตรียมสถานที่งาน Field Day อำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 -17.00 o. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าห...

ร่วมประชุมธุรการและประชาสัมพันธ์ระดับอำเอ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 09.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน...

ร่วมงานตามโครงการ"ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นวส.ชำนาญการและนายมานนท์ พันนา ...

สุ่มเก็บเกี่ยวแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดปี 2559

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนั...

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษ...

ข้าวครบวงจรตำบลเมืองเพีย

นายวีระศักิ์ อานพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบานไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ...

จัดอบรมข้าวครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงเกษตรอำเภอ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ตาม 9101 ศูนย์ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางดวงดาว วงษ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้า...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...