เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

มอบปัจจัยการผลิต

วันนี้ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เจ้าน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า...

นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันนี้ 5 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมและเพื...

ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามงานอำเภอบ้านไผ่

วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายบ...

ออกติดตามประเมินความเสียหายมันสำปะหลัง เขตพื้นที่ได้ รับผลกระทบ จากพายุ เซินกา ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเกษตรกร สนง.กษจ.ขก. พร...

ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย จากพายุเซินกา.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ...

ประชาคมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา

เมื่ิอวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำ...

สิ้นสุดโครงการ 9101 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนที่ 4,5 ตำบลเมืองเพีย

วันนี้ 18 สิงหาคม 2560 นายวีระศักดิ์ อานพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอ...

ออกติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการจัดการระบบธรรชาติ

วันนี้ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมท...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...