เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวง วัด จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอ...

เข้าร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 "

วันนจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางสุริยา จงสมชัย นวา.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวั...

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางเบิกจ่าายโครงการตาม งปม. รายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 ณ ห้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ง นางสาวนันทภรณ์ สะภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงา...

จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานโครงการต่างๆ

วันนี้ 20 เมษยายน 2561 เวลา 10 00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมชี้แจงและติดต...

ร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 " ปรับเปลี

วันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. นางดวงดาาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางชรินรัตน์ ถูกคะเน ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหว...

บริการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 09.00 น.-16.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังห...

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนัก...

more...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

แนะนำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่ องค์ความรู้ประจำ ศพก.อำเภอบ้านไผ่