เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

งบประมาณอำเภอบ้านไผ่

    

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

4. กิจกรรมหลัก               บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

5. โครงการย่อย               บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

6. กิจกรรมที่ ๒                จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) ระดับอำเภอ

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

1

จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) ระดับอำเภอ

1

3000

8. รหัสงบประมาณ 0701193032000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1151

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อให้อำเภอมีแผนที่และแผนการจัดการพื้นที่สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

10.2 เพื่อให้มีการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับอำเภอ เกษตรกรทำการผลิตสินค้าหรือปลูกพืช     ตามเขตความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

10.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปริมาณน้ำต้นทุนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

อำเภอ

เป้าหมาย

 ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

1

อำเภอ

3,000

-

3,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายอำเภอทั้งอำเภอ อำเภอละ ๓,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ การผลิตสินค้าระดับอำเภอ

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

อำเภอดำเนินการจัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าระดับอำเภอ

- สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- กำหนดชนิดสินค้าที่สำคัญและปริมาณการผลิต โดยพิจารณาสินค้าที่สำคัญในลำดับต้นๆ 3 ลำดับแรก และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตและความต้องการของตลาดหรือโรงงานแปรรูป เพื่อหาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

- กำหนดพื้นที่เป้าหมายการผลิตแต่ละชนิดสินค้า โดยตรวจสอบการใช้แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืชซ้อนทับกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่ปลูกจริง)

- กำหนดเกษตรกรเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแต่ละชนิดตามเขตพื้นที่ เช่นข้อมูล Smart farmer องค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญของ Smart farmer ต้นแบบ

- นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านคน-พื้นที่-สินค้า มาจัดทำเป็นแผนที่เชิงซ้อนและแผนการจัดการพื้นที่การผลิตรายสินค้า ในรูปของเอกสารและไฟล์ดิจิตอล

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 อำเภอ

 

 

 

 

1