เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

งบประมาณอำเภอบ้านไผ่

    

1. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

4. กิจกรรมหลัก               บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

5. โครงการย่อย               บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

6. กิจกรรมที่ ๒                จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) ระดับอำเภอ

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

1

จัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ (Zoning) ระดับอำเภอ

1

3000

8. รหัสงบประมาณ 0701193032000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1151

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อให้อำเภอมีแผนที่และแผนการจัดการพื้นที่สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

10.2 เพื่อให้มีการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับอำเภอ เกษตรกรทำการผลิตสินค้าหรือปลูกพืช     ตามเขตความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

10.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปริมาณน้ำต้นทุนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

อำเภอ

เป้าหมาย

 ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

1

อำเภอ

3,000

-

3,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายอำเภอทั้งอำเภอ อำเภอละ ๓,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่ การผลิตสินค้าระดับอำเภอ

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

อำเภอดำเนินการจัดทำแผนที่การจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าระดับอำเภอ

- สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- กำหนดชนิดสินค้าที่สำคัญและปริมาณการผลิต โดยพิจารณาสินค้าที่สำคัญในลำดับต้นๆ 3 ลำดับแรก และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตและความต้องการของตลาดหรือโรงงานแปรรูป เพื่อหาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

- กำหนดพื้นที่เป้าหมายการผลิตแต่ละชนิดสินค้า โดยตรวจสอบการใช้แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืชซ้อนทับกับแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (พื้นที่ปลูกจริง)

- กำหนดเกษตรกรเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแต่ละชนิดตามเขตพื้นที่ เช่นข้อมูล Smart farmer องค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญของ Smart farmer ต้นแบบ

- นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านคน-พื้นที่-สินค้า มาจัดทำเป็นแผนที่เชิงซ้อนและแผนการจัดการพื้นที่การผลิตรายสินค้า ในรูปของเอกสารและไฟล์ดิจิตอล

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 อำเภอ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

3,000

บาท

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

            เชิงปริมาณ

- อำเภอมีแผนที่การจัดการพื้นที่สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการ        เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญรวม  1 แผน

            เชิงคุณภาพ

1. มีการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระอำเภอ

2. เกษตรกรทำการผลิตสินค้าหรือปลูกพืชตามเขตความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3. เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปริมาณน้ำต้นทุนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง

16. ผลผลิต (Output)

- อำเภอมีแผนที่การบูรณาการจัดการพื้นที่ ที่มีขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน มีประเด็นการพัฒนา             ที่เฉพาะเจาะจง และมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณลงสู่พื้นที่เป้าหมาย

- อำเภอรับทราบสถานการณ์น้ำต้นทุน และสามารถส่งเสริมเพาะปลูกพืชฤดูแล้งที่เหมาะสมและสอดคล้อง                  กับสถานการณ์น้ำต้นทุนรวมทั้งเกิดองค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบการปลูกพืช

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

- หน่วยงานมีการนำแผนการจัดการพื้นที่ไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) เกิดผลสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่

- เกษตรกรมีการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

            - นายทรงศักดิ์  ศักดิ์แสงวิรัต  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม

            - อำเภอจัดทำแผนที่  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเข้ารับการอบรมจัดทำแผนที่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร(อาสาสมัครเกษตร)

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3   การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร)

6. กิจกรรมที่ ๒                ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณ

(บาท)

1

เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

20

8,000

8. รหัสงบประมาณ  0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

          - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม/เครือข่าย และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร  

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

ราย

8,000

-

8,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ จำนวน 20 ราย จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,000บาท

               - ค่าอาหารเกษตรกร  20  ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ  60 บาท                            เป็นเงิน   2,400 บาท

               - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกษตรกร 20 ราย รายละ ๔ มื้อ มื้อละ 25 บาท          เป็นเงิน   2,000 บาท

               - ค่าพาหนะเกษตรกร 20 รายๆละ  2 ครั้งๆละ  90บาท                                  เป็นเงิน   3,600 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            13.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมกำหนดแผนการจัดเวทีเครือข่ายอำเภอและจังหวัด โดยมีสาระสำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้มีการจัดเวทีอำเภอสลับกับเวทีใหญ่ของจังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีอำเภอเข้าร่วมเวทีจังหวัดทุกครั้ง พร้อมทั้งให้อำเภอ/จังหวัด ดำเนินการประเมินและติดตามผลการจัดเวที และให้จังหวัดดำเนินการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรของจังหวัด ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

13.๒ เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเวทีเครือข่าย ตำบลละ 2 ราย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตำบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยจัดเวทีเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

20 ราย

 

 

 

วันที่24

 

 

วันที่10

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

8,000

บาท

 

 

4,000

 

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงปริมาณ อำเภอสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

       เชิงคุณภาพ มีการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรทั้ง 13 สาขา ระดับอำเภอและจังหวัดอาสาสมัครเกษตรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายเพื่อสร้างความความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

16. ผลผลิต (Output)

        เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       ๑๗.๑ อาสาสมัครเกษตรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อสร้างความความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๑๗.๒ อาสาสมัครเกษตรมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/เครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นายประธาน  ถาเขียว  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการจัดอบรมจำนวน  2  ครั้ง

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

                       2. แผนงาน                    ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

                                                           เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

6. กิจกรรมที่ ๒                ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศดปช.

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ศูนย์)

งบประมาณรวม

(บาท)

จัดทำฐานข้อมูล ศดปช.

1

2,๐๐๐

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10.  วัตถุประสงค์

            10.1 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร

            10.2 เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

            10.3 เพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายตำบล

ที่

อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

ราย

2,๐๐๐

-

2,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการจำนวน 2,๐๐๐ บาท

- ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรในการจัดเก็บข้อมูล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าเบิกจ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดค่าตอบแทน ข้อ 11(3) ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน  ๒๐ราย/ 2,000 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            ๑๓.๑ อำเภอดำเนินการโดยอาสาสมัครเกษตรกรในการจัดเก็บข้อมูล ศดปช. จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลสมาชิก ศดปช

            ๑๓.๒ อำเภอรายงานจังหวัด เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรและ สสข.

 

 

 

 

 

 

 

4. แผนปฏิบัติงานโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

.ค.

.ย.

.ค.

.ค.

.พ.

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

.ค.

.ค.

.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 ศูนย์

 

 

 

วันที่25

 

 

 

 

 

 

วันที่26

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒,๐๐๐

บาท

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

15. ตัวชี้วัด

            เชิงปริมาณ : เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ย และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้

            เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านดิน ด้านปุ๋ย และตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

16. ผลผลิต ;  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

17.ผลลัพธ์ :  อย่างน้อยร้อยละ 50 ของเกษตรกรสมาชิก ศดปช. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด เปรียบเทียบกับเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกสูตรและไม่ถูกอัตรา

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการในระดับอำเภอ

    - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

    -อำเภอดำเนินการ จ้างเหมา อกม.จัดเก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

                       2. แผนงาน                    ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

                                                           เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

6. กิจกรรมที่ ๓                ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ศูนย์)

งบประมาณรวม

(บาท)

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

1

8,000

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10.  วัตถุประสงค์

            10.1 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร

            10.2 เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

            10.3เพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

 

ที่

อำเภอ/จังหวัด

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

ราย

๘,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

 

รวม

1

ศูนย์

๘,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

            - อำเภอเบิกจ่ายงบประมาณ

- เป็นค่าอาหารเกษตรกร จำนวน 20 คน ๆ ละ 60 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 2,๔๐๐ บาท

-เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรกร จำนวน 20 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท

- วัสดุฝึกอบรม จำนวน 1,200 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. (ศูนย์เดิม) ละ 20 ราย จำนวน 2 ครั้ง

            - สามารถจัดดำเนินการเพื่อสนับสนุน ศดปช. เครือข่ายในรูปแบบแปลงใหญ่ และ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ตามความเหมาะสม

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

.ค.

.ย.

.ค.

.ค.

.พ.

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

.ค.

.ค.

.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 ศูนย์

 

 

 

วันที่28

 

วันที่11

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๘,๐๐๐บาท

 

 

 

4,000

 

4,000

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

     เชิงปริมาณ

                       เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ย และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้

     เชิงคุณภาพ

                       เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 20 มีความรู้ด้านดิน ด้านปุ๋ย และตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

16. ผลผลิต (Out put)

        ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

17.ผลลัพธ์(Out come)

          เกษตรกรสมาชิก ศดปช. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด เปรียบเทียบกับเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกสูตรและไม่ถูกอัตรา

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการในระดับอำเภอ

- นางดวงดาว วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

        -อำเภอดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดซี้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

                       2. แผนงาน                    ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

                                                           เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

6. กิจกรรมที่ ๓                ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(แปลง)

งบประมาณรวม

(บาท)

จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต         (ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี)

1

11,500

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10.  วัตถุประสงค์

            10.1 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร

            10.2 เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

            10.3เพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

อำเภอ/จังหวัด

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านสว่าง ต.หินตั้ง

1

แปลง

10,000

1,500

11,500

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการจำนวน 11,500 บาท

           

12.1 อำเภอดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่าย

            - ค่าติดตามนิเทศงานอำเภอละ 1,500 บาท

            - ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ เช่น ป้ายแปลงเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด แม่ปุ๋ยเคมี ปูน สารเร่งซุปเปอร์ พด. อำเภอละ 10,000 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            อำเภอดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทาการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี) จำนวน  ๑ แปลง

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

.ค.

.ย.

.ค.

.ค.

.พ.

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

.ค.

.ค.

.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 แปลง

 

 

 

วันที่29

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

11,500บาท

 

 

 

11,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

     เชิงปริมาณ

                       เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ย และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้

         เชิงคุณภาพ

                       เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ด้านดิน ด้านปุ๋ย และตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

16. ผลผลิต (Out put)

        ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

17.ผลลัพธ์(Out come)

          เกษตรกรสมาชิก ศดปช. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด เปรียบเทียบกับเดิมที่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกสูตรและไม่ถูกอัตรา

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการในระดับอำเภอ

         - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

         - อำเภอดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

                       2. แผนงาน                    ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

                                                           เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร

6. กิจกรรมที่ ๓                ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(จุด)

งบประมาณรวม

(บาท)

จัดทำจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ไถกลบตอซัง

1

3,๐๐๐

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10.  วัตถุประสงค์

            10.1 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร

            10.2 เพื่อให้เกษตรกรมีการจัดการดินและใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

            10.3เพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตผ่านกลไกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

 

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

 

ที่

อำเภอ/จังหวัด

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านสว่าง ต.หินตั้ง

1

จุด

๓,๐๐๐

-

๓,๐๐๐

 

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 3,๐๐๐ บาท

             - อำเภอเบิกจ่ายงบประมาณ

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต ที่จำเป็นในการดำเนินการจัดทำจุดสาธิต เช่น  ป้ายจุดสาธิต เมล็ดพันธุ์ ถังหมัก ค่าจ้างไถกลบ จำนวน อำเภอละ 1 จุด จุดละ 3,000 บาท

 

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            อำเภอดำเนินการจัดทำจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ไถกลบตอซัง อำเภอละ ๑ จุด

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

.ค.

.ย.

.ค.

.ค.

.พ.

มี.ค.

เม.ย.

.ค.

มิ.ย.

.ค.

.ค.

.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

 

 

 

 

วันที่28

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

3,๐00

บาท

 

 

 

3,๐00

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตัวชี้วัด

     เชิงปริมาณ

            เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านดินปุ๋ย และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้

          เชิงคุณภาพ

         เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 20 มีความรู้ด้านดิน ด้านปุ๋ย และตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม

16. ผลผลิต

        ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ได้รับการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

17.ผลลัพธ์

          ศดปช. มีจุดสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ไถกลบตอซัง เป็นตัวอย่างอำเภอละ ๑ จุด

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการในระดับอำเภอ

        นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

        -อำเภอดำเนินจัดทำจุดสาธิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

6. กิจกรรมที่ 1                พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ศจช.)

งบประมาณรวม

(บาท)

1

จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช.แบบมีส่วนร่วม

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

14,940

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

      10.๑ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชและเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม

      10.2เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาการระบาดศัตรูพืชที่สำคัญ

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน ต.ในเมือง

30

ราย

13,500

1,440

14,940

 

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 14,940 บาท

      จัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช.แบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ศจช. ศจช.ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ 30 ราย

      ๑๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  30 ราย รายละ ๓ มื้อ มื้อละ 60 บาทเป็นเงิน 5,400 บาท (อำเภอดำเนินการ)

      ๑๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3๐ ราย รายละ ๖ มื้อ มื้อละ 25 บาทเป็นเงิน 4,500 บาท(อำเภอดำเนินการ)

      ๑๒.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ศจช. ศจช.ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (อำเภอดำเนินการ)

       ๑๒.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานโครงการ  อำเภอละ 6 วันละ 240 บาทเป็นเงิน 1,440  บาท (อำเภอดำเนินการ)

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       ๑๓.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจัดตั้งหรือคัดเลือก ศจช.เครือข่ายของแต่ละอำเภอ อำเภอละ ๑ ศจช.เกษตรกรละ ๓๐ ราย การดำเนินการเน้นที่พืชเศรษฐกิจหลักและมีปัญหาเรื่องการจัดการศัตรูพืช โดยบูรณาการกับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ รายงานผลการคัดเลือก (ที่ตั้ง พืชที่ดำเนินการ พิกัด) ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕8 ทั้งนี้ ศจช.เครือข่ายที่ดำเนินการต้องไม่เป็น ศจช.หลักเดิมที่ร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี ๒๕๕๘

       ๑๓.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitators) เพื่อรับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สมาชิก ศจช.เครือข่าย

       ๑๓.๓ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitators) ร่วมกับสมาชิก ศจช.เครือข่ายทำปฏิทินการปลูกพืชเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช (ตั้งแต่การวินิจฉัยและการจำแนกชนิดศัตรูพืช การวิเคราะห์ระบบนิเวศ การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน เป็นต้น) จัดทำเป็นแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

       ๑๓.๔ ทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitators) ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแผนการเรียนรู้ที่ได้จัดทำร่วมกัน

       ๑๓.๕ ทุก ศจช.ที่ดำเนินการต้องมีแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และทำการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดเพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเพื่อรายงานออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว

  1. 6สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช.แบบมีส่วนร่วมเป็นรูปเล่มส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดภายใน พฤษภาคม 2559

   ๑๓.7 สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลตามแบบ กสก.25 ในระบบ rbmหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช.แบบมีส่วนร่วม

   ๑๓.8 สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทั้งรูปแบบเอกสารและไฟล์ดิจิตอลในเดือนสิงหาคม ๒๕๕9

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 ศจช.

 

 

วันที่23-24-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

14,940

บาท

 

 

14,940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

      เชิงปริมาณ

-จำนวนสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ผ่านการพัฒนาความรู้

เชิงคุณภาพ

       - เกษตรกรผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปปฏิบัติในการควบคุมศัตรูพืชของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

16. ผลผลิต (Output)

       - เกษตรกรจำนวน 78๐ ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - เกษตรกรผู้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ นำความรู้ไปปฏิบัติ

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       นางจารุวรรณ์ บุญนำพา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการ

       - อำเภอดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิก ศจช.แบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ศจช. ศจช.ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ 30 รายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

8. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง            ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

6. กิจกรรมที่ 4                พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

7. กิจกรรมย่อยที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(แปลง)

งบประมาณรวม

(บาท)

1.

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์

17

10,200

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

        - เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1.

ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่

1๗

แปลง

5,100

-

5,100

 

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 5,100 บาท

       - ค่าวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ อำเภอละ 5,100 บาทเป็นเงิน  5,100 บาท (อำเภอดำเนินการ)

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

        - อำเภอจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์สำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ฯหลัก ได้แก่สวิงโฉบแมลง แว่นขยายปากกาเมจิก

หนังยาง พู่กัน และถุงพลาสติก เป็นต้น

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

34 แปลง

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

 5,100

บาท

 

 

 

 

 

 

 

5,100

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

               เชิงปริมาณ

                     จำนวนวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์

            เชิงคุณภาพ

 

16. ผลผลิต (Output)

          - มีวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ครบและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

          - อกม.จำนวน 32 ราย มีวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ครบและพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

          - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โทรศัพท์ 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

          - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง            ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

6. กิจกรรมที่ 4                พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

7. กิจกรรมย่อยที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(แปลง)

งบประมาณรวม

(บาท)

2.

สำรวจติดตามสถานการณ์ฯ แปลงติดตามฯหลัก

1

1,800

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

          ๑๐.๑ เพื่อได้ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

10.2 เพื่อสามารถใช้ข้อมูลจากการพยากรณ์วางแผนป้องกันและเตือนการระบาดศัตรูพืชได้อย่างตรงจุด

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

งบดำเนินการ

(บาท)

งบอำนวยการ

(บาท)

บาท

(รวม)

จำนวน

หน่วยนับ

1.

บ้านไผ่

1

แปลง

-

1,800

1,800

 

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 3,600 บาท

          - ค่าใช้สอยสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการสำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ฯ แปลงหลัก 1 อำเภอ อำเภอละ 1,800 บาท  (อำเภอดำเนินการ)

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

          - สำรวจติดตามสถานการณ์ฯ ในแปลงติดตามสถานการณ์ฯหลัก ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจสถานการณ์แปลงติดตามสถานการณ์ฯ หลักในพื้นที่และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล (ตามแบบรายงาน) ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. และบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชออนไลน์ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยภายในวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 แปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

1,800

บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

๓,8๐๐

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

          เชิงปริมาณ

                      - จำนวนแปลงติดตามสถานการณ์หลัก

          เชิงคุณภาพ

                      - จำนวนรายงานที่ได้รับจากแปลงติดตามฯ หลัก

16. ผลผลิต (Output)

     - มีแปลงติดตามสถานการณ์ฯ หลัก ข้าว 1 จุด 1แปลง และมันสำปะหลัง 1 จุด 1 แปลง

     - เจ้าหน้าที่อำเภอ  1 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

      - สามารถเก็บข้อมูล แปลงติดตามสถานการณ์ฯและรายงานข้อมูลในระบบได้ครบถูกต้องและทันเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

     - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โทรศัพท์ 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

     - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง            ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช

6. กิจกรรมที่ 4                พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนการระบาดศัตรูพืช

7. กิจกรรมย่อยที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(แปลง)

งบประมาณรวม

(บาท)

3.

สำรวจติดตามสถานการณ์ฯรอบแปลงติดตามฯ

รอบแปลงหลัก

16

    19,20๐

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

          ๑๐.๑ เพื่อได้ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

          10.2 เพื่อสามารถใช้ข้อมูลจากการพยากรณ์วางแผนป้องกันและเตือนการระบาดศัตรูพืชได้อย่างตรงจุด

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1.

บ้านไผ่

1๖

แปลง

๑๙,๒๐๐

-

๑๙,๒๐๐

 

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 19,200 บาท

            อำเภอดำเนินการจ้างเหมา อกม.สำรวจแปลงติดตามสถานการณ์รอบแปลงหลัก อ.บ้านไผ่ 16 ราย   รายละ 150 บาท/ครั้ง จำนวน 8 ครั้ง  เป็นเงิน  19,200 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            ๑๓.๑ การกำหนดแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 ข้าว ดำเนินการที่ อำเภอน้ำพอง และมันสำปะหลังดำเนินการที่อำเภอบ้านไผ่ โดยดำเนินการดังนี้

- การกำหนด แปลงติดตามสถานการณ์ฯ รอบแปลงหลัก ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช (มันสำปะหลังและข้าว) ทำแปลงติดตามสถานการณ์ฯรอบแปลงหลัก จำนวน ๑๖ แปลงให้อยู่รอบแปลงติดตามสถานการณ์ฯ หลัก ๔ ทิศๆ ละ ๔ แปลง โดยห่างจากแปลงติดตามสถานการณ์ฯ หลักที่ระยะ ๕, ๑๐, ๑๕ และ ๒๐ กิโลเมตร รายงานรายละเอียดสถานที่ตั้งแปลงและพิกัดแปลงให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภายใน 15 ธันวาคม 2558(ตามแบบรายงาน)

             ๑๓.๒ สำรวจสถานการณ์ในแปลงติดตามสถานการณ์ฯ โดยรอบแปลงหลัก ดำเนินการโดย

                    ๑. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่จะเป็นผู้สำรวจแปลงติดตามสถานการณ์ และทำการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ อกม.เหล่านี้เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการจำแนกศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ วิธีการสำรวจ การบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปผลข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้เกษตรกรทราบ เมื่อจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วรายงานผลการอบรมให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ

  •  

                    ๓. อกม.ที่ผ่านการอบรม ดำเนินการสำรวจติดตามสถานการณ์ฯในแปลงติดตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายทุกวันจันทร์ ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล (ตามแบบสำรวจ) ส่งแบบสำรวจให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชออนไลน์ ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยภายในวันพุธ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยเริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่พืชมีอายุ ๑ เดือน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์

                    ๔. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจติดตามสถานการณ์ฯ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ อกม. วิเคราะห์และประมวลผล หากสรุปได้ว่ามีปริมาณศัตรูพืชมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาด รีบแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชทางเสียงตามสายประจำหมู่บ้านหรือสื่ออื่นๆ ให้เกษตรกรในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงทราบ เช่น ๑)หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเฉลี่ย ๕ ตัวต่อจุดขึ้นไปต่อการสำรวจ ๑๐ จุด ให้รีบแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังและสำรวจแปลงปลูกของตนเองทันที และหากพบเฉลี่ยมากกว่า๑๐ ตัวต่อจุดให้คิดเป็นพื้นที่พบการระบาด ๒)หากสำรวจพบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ๑ – ๒ จุดต่อการสำรวจ ๑๐ จุด ให้รีบแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังและสำรวจแปลงปลูกของตนเองทันที และหากสำรวจพบตั้งแต่พบ ๓ จุดขึ้นไปให้คิดเป็นพื้นที่พบการระบาดเมื่อสำรวจพบศัตรูพืชมีปริมาณเท่ากับหรือเกินกว่าค่าเฉลี่ยการระบาด ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เกิดการระบาด ให้ดำเนินการประเมินพื้นที่ระบาดแบบเร่งด่วน (RRA : Rapid Rural Appraisal) และรายงานจำนวนพื้นที่ระบาดทางระบบรายงานออนไลน์ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการการจัดการศัตรูพืช ขณะเดียวกันให้ประกาศเตือนการระบาดในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไปด้วย

๑4. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

16 แปลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

19,200

บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,200

 

15. ตัวชี้วัด

         เชิงปริมาณ

            - จำนวนแปลงติดตามสถานการณ์

            - จำนวน อกม. ได้รับการถ่ายทอดความรู้

            - จำนวนรายงานที่ได้รับจากแปลงติดตามฯ

เชิงคุณภาพ

16. ผลผลิต (Output)

       ๑๖.๑ มีแปลงติดตามสถานการณ์ฯรอบแปลงหลัก  มันสำปะหลัง 1 จุด 16 แปลง

       ๑๖.๒ อกม.จำนวน 16 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - อกม.ที่ผ่านการอบรม 32 ราย สามารถเก็บข้อมูล แปลงติดตามสถานการณ์ฯและรายงานข้อมูลให้อำเภอได้ครบถูกต้องและทันเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  โทรศัพท์ 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

11. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

5. โครงการย่อย               เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตร

6. กิจกรรมที่ 1    พัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group/จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก)

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

2

 

อบรมถ่ายทอดความรู้

20 ราย

2,000

 

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1143

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มให้สอดคล้องกับสินค้าและพื้นที่  และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

       ๑๐.2 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้ เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน

       ๑๐.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

บ้านไผ่

๒๐

ราย

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 18,000 บาท

       ค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม งบประมาณ 2,000 บาท (อำเภอดำเนินการ)

            - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน คนละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

            - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท เป็นเงิน 800 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       - อำเภอดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 3 ประเภท ประเภทละ 20 ราย  อำเภอบ้านไผ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านธาตุ ๒๐ ราย

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

20 ราย

 

 

 

วันที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

2,000

บาท

 

 

 

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงปริมาณ

            - ร้อยละสมาชิกขององค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน ดังนี้ ๑)ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๒)ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร ๓)ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก๔)ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร

๕)ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน๖)ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ

       เชิงคุณภาพ

1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน สามารถดำเนินการจัดกระบวนการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มได้

            2. เกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม/20คน สามารถเป็นต้นแบบในการเรียนรู้

16. ผลผลิต (Output)

1. เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม  และการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม

2. สมาชิกกลุ่ม จำนวน 20 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/สินค้าที่สอดคล้องกับพื้นที่

3. มีแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 9 กลุ่ม

4. กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มในการบริหารจัดการกลุ่ม 6 ด้าน พัฒนาเป็น Smart Group จำนวน 9 กลุ่ม และกลุ่มมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น Smart Product 9 ผลิตภัณฑ์

5. เกิดเครือข่ายองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน 1 เครือข่าย 90 ราย

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

1. องค์กรเกษตรกรเข้มแข็งเป็น Smart Group สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ใน 6 ด้าน  ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารทุนและทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก การพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร การให้ความสำคัญกับชุมชน และการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ 

            2. องค์กรเกษตรกรมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็น Smart Product มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       ๑๘.๑ นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์              ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ          

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3. ผลผลิต/โครงการ          เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4. กิจกรรมหลัก               ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6. กิจกรรมที่ -                 พัฒนาแปลงเรียนรู้และฐานการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้จัดงานวัน ถ่ายทอดความรู้ (Field day)

7. กิจกรรมย่อยที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ศูนย์)

งบประมาณรวม

(บาท)

-

พัฒนาแปลงเรียนรู้และฐานการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)

1

20,000

8. รหัสงบประมาณ 0701179003000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก070114000K1145

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

10.2 เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตสินค้า

เกษตร เช่น ปัจจัยการผลิตฯ และตลาด เช่น สหกรณ์การเกษตร โรงสีชุมชนในพื้นที่ ฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเหมาะสมในการผลิตสภาพแปลงใหญ่

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

1

ศูนย์

20,000

-

20,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ งบประมาณ 20,000 บาท

๑๒.๑ ค่าใช้จ่ายอำเภอในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดหลักสูตร และฐานการเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ เช่น จัดทำ

ป้ายประจำศูนย์, ป้ายประจำฐาน, องค์ความรู้ประจำฐาน หรือนิทรรศการ และอื่นๆ ศูนย์ละ ๕,0๐๐ บาท

๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ศูนย์ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน

๓ ครั้ง ครั้งละ 50 ราย

๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ศูนย์ละ ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

13.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ให้เป็น Smart Farmer ต้นแบบ (SF Model) เป็นการบูรณาการ

ดำเนินงานกับโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ใช้งบฯ ของโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง

จำนวน 2 ครั้ง (จังหวัดดำเนินการ)

13.2 กิจกรรมพัฒนาแปลงเรียนรู้ การจัดหลักสูตร และฐานการเรียนรู้(อำเภอดำเนินการ)

                 13.2.1 การพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบโดยสำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรต้นแบบ ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 

                 13.2.2 กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรกร โดยอำเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบร่วมกันกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรและจัดทำแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา และความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต)

                 13.2.3 การพัฒนาฐานการเรียนรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบพัฒนาฐานการเรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นจุดสาธิตบนความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งนี้โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้นๆ ประจำไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้

       13.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ(อำเภอดำเนินการ)

                 13.3.1 รับสมัคร/คัดเลือกเกษตรกร ที่มีความสนใจ ที่จะเข้ามาเรียนรู้ อย่างน้อยศูนย์ละ 50 ราย

                 13.3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กำหนด โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการได้

       13.4 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์โดยบูรณาการในการจัดงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งในงานจะประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการหรือฐานเรียนรู้ในเรื่องการใช้น้ำอย่ารู้คุณค่า และนิทรรศการหรือฐานเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน (อำเภอดำเนินการ)

       13.5 อำเภอรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ ดังนี้

                 ๑๓.๕.๑ ข้อมูลศูนย์เรียนรู้

                 ๑๓.๕.๒ หลักสูตรและแผนการเรียนรู้

                 ๑๓.๕.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้

                 ๑๓.๕.๔ แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้

                 ๑๓.๕.๕ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ในภาพรวม ให้จังหวัดทราบเป็นเอกสารอย่างน้อย 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี บันทึกข้อมูลภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๙  

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                 

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ฯ/จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

1 ศูนย์/5,000 บาท

 

 

วันที่ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ

1 ศูนย์/3 ครั้งๆละ 50 ราย/5,000 บาท

 

 

วันที่ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)

1 ศูนย์/10,000 บาท

 

 

 

 

 

 

วันที่21

 

 

 

 

 

5. รายงานการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ

๑ ครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒๐,๐๐๐บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงปริมาณ

1. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จำนวน 1 ศูนย์

                 2. เกษตรกร 50 ราย มาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดฤดูการผลิต

       เชิงคุณภาพ

1. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรหลักของชุมชน และพร้อมที่จะถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปใช้ในชุมชนนั้นๆ ได้

2. เกษตรกร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

16. ผลผลิต (Output)

๑๖.๑ มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จำนวน 1 ศูนย์

๑๖.๒ เกษตรกร 100 ราย มาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดฤดูการผลิต

เช่น กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ฯ

17. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

          - นางจารุวรรณ์ บุญนำพา ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

18. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม

   - ค่าใช้จ่ายอำเภอในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อำเภอดำเนินการจัดจ้าง จัดทำป้ายประจำศูนย์, ป้ายประจำฐาน,                   องค์ความรู้ประจำฐาน หรือนิทรรศการ และอื่นๆ ศูนย์ละ ๕,๐๐0 บาท

-ค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ศูนย์ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน

๓ ครั้ง ครั้งละ 50 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3. ผลผลิต/โครงการ          พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

4. กิจกรรมหลัก               พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

6. กิจกรรมที่ ๑                พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP       

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าว

20

10,000

8. รหัสงบประมาณ 0701102034000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000k1137

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และให้ตรงตามความต้องการของตลาด

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

ราย

๖,๐๐๐

4,000

๑๐,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท

       12.1 เป็นค่าใช้จ่ายในอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารและข้าว จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท

              - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

              - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

              - ค่าพาหนะเหมาจ่าย จำนวน 20 ราย ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

              -  ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 ราย รายละ ๙๐ บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

       ๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายอำเภอในการติดตามงานโครงการ 20 ราย รายละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 4,000 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       ๑๓.๑ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

            - ในพื้นที่รูปแบบแปลงใหญ่ ที่มีการส่งเสริมในพืช ได้แก่ ข้าว

            - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

            - พืชที่มีศักยภาพที่ต้องการพัฒนาและได้รับมาตรฐาน GAP

        ๑๓.๒ อำเภออบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเป้าหมาย หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร(มกษ.9001-2556) ประกอบด้วย

  ๑๓.๒.๑ ข้อกำหนด 8 ข้อ (ข้อกำหนดหลัก ข้อกำหนดรอง ข้อแนะนำ) เรื่อง น้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ 

              ๑๓.๒.๒ แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน

                        ๑) การจดบันทึกตามข้อกำหนด GAP

                        ๒) การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี

ทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่บริเวณที่ผลิตและผลผลิต รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

20 ราย

 

 

 

วันที่ 22

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

10,000 บาท

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

ชิงปริมาณ 

เกษตรกร 20 ราย ได้รับการอบรมเรื่อง การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP

เชิงคุณภาพ  

  •  

16. ผลผลิต (Output)

            - เกษตรกร 20 ราย ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

            - เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

            - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม

           - อำเภอดำเนินการจัดอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3. ผลผลิต/โครงการ          พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

4. กิจกรรมหลัก               พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

6. กิจกรรมที่ ๑                พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP     

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(แปลง)

งบประมาณรวม

(บาท)

ติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

20

3,000

8. รหัสงบประมาณ0701102034000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000k1137

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และให้ตรงตามความต้องการของตลาด

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

แปลง

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 3,000 บาท

            12.1 ค่าใช้จ่ายอำเภอในการติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 20 แปลง แปลงละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

           ๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายอำเภอในการติดตามให้คำปรึกษา จำนวน 20 แปลง แปลงละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 1,000

          

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

            กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

                       1) จัดทำทะเบียนฐานข้อมูล GAPดำเนินการดังนี้

                                  สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการรับสมัคร โดยให้เกษตรกรยื่นแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP Online (http://gap.doae.go.th) เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงสำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป

2) ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP

จังหวัดและอำเภอติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น (รายเดี่ยว) โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP ในระบบฐานข้อมูล GAP-online และนำข้อมูลมาวางแผนให้คำปรึกษา จากนั้นนัดหมายเกษตรกรเพื่อไปให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติของเกษตรกร และประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้น 2 ครั้งต่อแปลง หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติจนผ่านการประเมินเบื้องต้น จึงแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมรายชื่อเกษตรกร และบันทึกลงในฐานข้อมูล GAP online  ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงต่อไป

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

20 แปลง

 

 

 

วันที่ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

3,000 บาท

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ 

เกษตรกรจำนวน 20 ราย ได้รับการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

15.2  เชิงคุณภาพ  

  •  

16. ผลผลิต (Output)

            เกษตรกรจำนวน 20 ราย ได้รับการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

 

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

        - เกษตรกรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นายวีระศักดิ์  อานพินิจ  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม

            -ดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายอำเภอในการติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 20 แปลง แปลงละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

           -ค่าใช้จ่ายอำเภอในการติดตามให้คำปรึกษา จำนวน 20 แปลง แปลงละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3. ผลผลิต/โครงการ          พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

4. กิจกรรมหลัก               พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

6. กิจกรรมที่ ๓                พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ (ไม้ผล)          

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาแก่เกษตรกร

20

4,200

8. รหัสงบประมาณ 0701102034000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000k1137

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (มะม่วง)

            10.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพดีเพื่อรักษาความเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อน

ที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

            10.3 เพื่อพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

และบริหารจัดการผลไม้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผลและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หมู่ 3 บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง

20

ราย

๓,๒๐๐

1,000

๔,๒๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๔,๒๐๐บาท

       ๑๒.๑ เป็นค่าใช้จ่ายอำเภอในการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จำนวน 20 ราย (อำเภอดำเนินการ)

                - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

                - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท

                - ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 ราย รายละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท

๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานโครงการ อำเภอละ ๑,๐๐๐ บาท (อำเภอดำเนินการ)

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

        - อำเภอจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาแก่เกษตรกรที่มีการรวมเป็นกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกมะม่วง อย่างน้อยกลุ่มละ 20 ราย จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

20 ราย บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 ต.แคนเหนือ

 

 

 

วันที่26

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๔,๒๐๐บาท

 

 

 

๔,๒๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

เชิงประมาณ 

เกษตรกร 20 ราย ได้รับการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ

          เชิงคุณภาพ  

เกษตรกรร้อยละ 60 นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง

16. ผลผลิต (Output)

เกษตรกร 20 ราย ได้รับการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

    เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลจนสามารถส่งออกได้

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับจังหวัด

       - นายวีรศักดิ์  อานพินิจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการจัดอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3    การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. แผนงาน                     ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

3. ผลผลิต/โครงการ          พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

4. กิจกรรมหลัก               พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

6. กิจกรรมที่ ๓                พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ (ไม้ผล)          

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

อบรมและศึกษาดูงาน

20

๘,๐๐๐

8. รหัสงบประมาณ 0701102034000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000k1137

10. วัตถุประสงค์

10.1 เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ (มะม่วง)

            10.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพดีเพื่อรักษาความเป็นผู้นำการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อน

ที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

            10.3 เพื่อพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

และบริหารจัดการผลไม้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผลและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

สวนมะม่วงนายบุญส่วน  แก้วไพทูรย์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

20

ราย

๘,๐๐๐

-

๘,๐๐๐

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 8,000 บาท

       ๑๒.๑ เป็นค่าใช้จ่ายอำเภอในการอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จำนวน 20 ราย

                - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2๐ ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ 60 บาท เป็นเงิน 1,2๐๐ บาท

                - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท

                - ค่าวัสดุอบรม จำนวน 20 ราย รายละ ๕๐ บาท เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท

        ๑๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 2๐ ราย รายละ ๒๔๐ บาท เป็นค่าพาหนะตามจ่ายจริง เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

 - จัดอบรมถ่ายทอดความรู้/ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ตามประเด็นปัญหาที่ผ่านการวิเคราะห์ในกิจกรรมย่อยที่ 1จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน โดยดำเนินการฝึกปฏิบัติ/ดูงานในศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (มะม่วง)

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

2๐ ราย

 

 

 

วันที่ 27

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๘,๐๐๐บาท

 

 

 

๘,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ตัวชี้วัด

เชิงประมาณ 

เกษตรกร 20 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี

          เชิงคุณภาพ  

เกษตรกรร้อยละ 60 นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง

16. ผลผลิต (Output)

    เกษตรกร 100 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

      เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลจนสามารถส่งออกได้

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นายวีรศักดิ์  อานพินิจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการอบรม/จัดซื้อ/ศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

3. ผลผลิต/โครงการ          ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย)

4. กิจกรรมหลัก               เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

5. โครงการย่อย               ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง

6. กิจกรรมที่ 1                เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการรวม

(ราย)

งบประมาณรวม

(บาท)

อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

100

76,78๐

8. รหัสงบประมาณ 0701178043000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 0701140000K1142

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

       10.2 เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

       10.3 เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

 ค่าดำเนินการ

(บาท)

ค่าอำนวยการ

(บาท)

รวม

(บาท)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

๑๐๐

ราย

70,300

6,480

76,780

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 72,480บาท

            อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต จำนวน  100 รายดังนี้

                    ๑. จัดเวทีกำหนดประเด็นพัฒนาและเรียนรู้  อำเภอละ 100 ราย (อำเภอดำเนินการ) เป็นเงิน 18,880 บาท

                        - เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  อำเภอละ ๒,๘๘๐  บาท               

                        - ค่าอาหาร จำนวน 1๐๐ ราย รายละ ๑ มื้อ มื้อละ ๖๐ บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

                        - ค่าอาหารว่าง จำนวน 1๐๐ ราย รายละ ๒ มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

                        - ค่าวัสดุจัดเวที 100 ราย ๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท

                   ๒. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นพัฒนา 100 ราย จำนวน 3 ครั้ง  

                        - เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อำเภอ ครั้งละ 1,200 บาท จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท             

                        - ค่าอาหาร จำนวน 1๐๐ ราย รายละ 3 มื้อ มื้อละ ๖๐ บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

                        - ค่าอาหารว่าง จำนวน 1๐๐ ราย รายละ 6 มื้อ มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

                        - ค่าวิทยาการ 6 ชั่วโมงๆละ600 บาท/ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง 10,800 บาท

                        - ค่าวัสดุอบรม จำนวน 100 ราย ครั้งละ 3,500 บาท จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 10,500 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินการในพื้นที่ที่เรียงลำดับความสำคัญดังนี้

                        1) ศูนย์เรียนรู้ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลังที่จัดตั้งไว้แล้วหรือ

                        2) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ยังมีการทำกิจกรรมอยู่ หรือ

                        3) ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนที่ยังมีการทำกิจกรรมอยู่

                        4) พื้นที่ที่ประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ให้พิจารณาในพื้นที่ S1 S2 S3

ขนาดแปลงรวม ไม่ควรต่ำกว่า 500 ไร่

                                    5) มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตามกระบวนการ MRCF

                        6) ต้องมีผู้จัดการในการบริหารจัดการการผลิตตั้งแต่ ต้นทาง ถึงปลายทาง

                        7) เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อ วางแผนการผลิตและการตลาด มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (ร่วมกันซื้อ) และจัดการตลาด (ร่วมการขายหรือวางแผนการขาย การกระจายของผลผลิต) ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งในอนาคต

                        การดำเนินงาน

1) คัดเลือกจุดดำเนินการ ตามเงื่อนไข เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสมัครใจที่จะ

ร่วมกันพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง หากเป็นจุดใหม่ที่ไม่เป็นศูนย์เรียนรู้ ต้องวิเคราะห์พื้นที่ในรูปแบบ MRCF เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นและนำไปสู่การทำเวที

                        2) นัดหมายเกษตรกรจัดทำเวที เพื่อร่วมวิเคราะห์และวางแนวทางในการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในกลุ่ม (ทั้งการผลิต การบริหารจัดการการผลิตและการตลาด) โดยมีผู้จัดการแปลงใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการแปลงใหญ่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้รับซื้อผลผลิต เป็นต้น

                        3) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านการผลิตการตลาด รวมทั้งประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นจึงจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น กำหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้ผลผลิตเฉลี่ยมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จาก ไร่ละ 3 ตันเป็นไร่ละ 4 ตัน หรือผลผลิตมีคุณภาพสามารถส่งผลผลิตสู่โรงงานแปรรูปได้ หรือเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จาก กิโลกรัมละ 1.50 บาทเป็น กิโลกรัมละ 1.30 บาท เป็นต้น ด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การไถระเบิดดินดาน การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช  ศูนย์พัฒนาที่ดินศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และหน่วยงานภาคีในพื้นที่

                        4) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรระบุกิจกรรม ช่วงการทำงาน และหน่วยงานที่ต้องบูรณาการ

13. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1๐๐ ราย

 

 

 

วันที่27

 

วันที่23

 

วันที่25

 

วันที่ 22

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

76,780

 

 

 

18,880

 

19,300

 

19,300

 

19,300

 

 

๑5. ตัวชี้วัด

       เชิงปริมาณ

      - เกษตรกร 1๐0 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง

16. ผลผลิต (Output)

       - เกษตรกร ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง จำนวน 1๐0 ราย

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - เกษตรกรร้อยละ 60 นำความรู้ไปปฏิบัติ

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางดวงดาว  วงศ์ชารี ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ โทรศัพท์ 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - จังหวัด/อำเภอดำเนินการ

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

5. โครงการย่อย               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6. กิจกรรมที่ 1                ดำเนินการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการ

รวม

(ราย)

งบประมาณ

(บาท)

1

ดำเนินการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

5

1,000

8. รหัสงบประมาณ 0701118040000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1138

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

       10.2 เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม

       10.3 เพื่อสนับสนุนกลไกของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       10.4 เพื่อค้นหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พร้อมขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจการเพื่อสังคม

 

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

งบดำเนินการ

(บาท)

งบอำนวยการ

(บาท)

บาท

(รวม)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

5

ราย

1,000

-

1,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 26,000 บาท

       - จัดเวทีเรียนรู้การคัดกรองจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 ราย อำเภอละ 1,000 บาท 

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       13.1 อำเภอดำเนินการ

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1

 

 

 

 

 

 

 

วันที่10

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1) แผนปฏิบัติงานในช่องเดือนให้ใส่เป้าหมายที่ทำในแต่ละเดือน 2) งบประมาณให้ใส่เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน หากเป็นการอบรม ประชุมสัมมนา ในไตรมาสแรกให้กำหนดร้อยละ 60 มากกว่าคลังจังหวัดร้อยละ 10

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงประมาณ อำเภอสามารถคัดกรอง แยกแยะข้อมูลสถานภาพวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้นจากระบบสารสนเทศทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ในลักษณะต่างๆ ได้ ร้อยละ 70

       เชิงคุณภาพ นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาคัดกรองแยกแยะลักษณะของประเภทวิสาหกิจชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

16. ผลผลิต (Output)

       มีข้อมูลวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดกรอง แยกแยะข้อมูล

 

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น

 

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

5. โครงการย่อย               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6. กิจกรรมที่ 1                ดำเนินการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการ

รวม

(อำเภอ)

งบประมาณ

(บาท)

2

ปรับปรุงฐานข้อมูลในการคัดกรองทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

1

1,000

8. รหัสงบประมาณ 0701118040000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1138

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

       10.2 เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม

       10.3 เพื่อสนับสนุนกลไกของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       10.4 เพื่อค้นหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พร้อมขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจการเพื่อสังคม

 

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

งบดำเนินการ

(บาท)

งบอำนวยการ

(บาท)

บาท

(รวม)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

1

อำเภอ

 

1,000

1,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 1,000 บาท

       - จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน อำเภอๆละ 1,000 บาท 

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       13.1 อำเภอดำเนินการ  -

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1 อำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

วันที่10

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1) แผนปฏิบัติงานในช่องเดือนให้ใส่เป้าหมายที่ทำในแต่ละเดือน 2) งบประมาณให้ใส่เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน หากเป็นการอบรม ประชุมสัมมนา ในไตรมาสแรกให้กำหนดร้อยละ 60 มากกว่าคลังจังหวัดร้อยละ 10

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ได้รับการจัดเวทีเรียนรู้ จำนวน 26 อำเภอ

       เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้การคัดกรอง จำแนกลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการวิสาหกิจชุมชน

 

16. ผลผลิต (Output)

        - เจ้าหน้าที่เกิดการเรียนรู้การคัดกรอง จำแนกลักษณะการเป็นเจ้าของกิจการวิสาหกิจชุมชน

 

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - มีข้อมูลวิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น

 

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - จังหวัดดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

5. โครงการย่อย               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6. กิจกรรมที่ 1                ดำเนินการด้านทะเบียนและฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการ

รวม

(อำเภอ)

งบประมาณ

(บาท)

3

สนับสนุนวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

1

2,000

8. รหัสงบประมาณ 0701118040000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1138

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

       10.2 เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม

       10.3 เพื่อสนับสนุนกลไกของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       10.4 เพื่อค้นหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พร้อมขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจการเพื่อสังคม

 

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

งบดำเนินการ

(บาท)

งบอำนวยการ

(บาท)

บาท

(รวม)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

1

อำเภอ

-

2,000

2,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 2,000 บาท

       - จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  อำเภอๆละ 2,000 บาท 

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       13.1 อำเภอดำเนินการ  -

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

1

 

 

วันที่21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

2,000

 

 

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1) แผนปฏิบัติงานในช่องเดือนให้ใส่เป้าหมายที่ทำในแต่ละเดือน 2) งบประมาณให้ใส่เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน หากเป็นการอบรม ประชุมสัมมนา ในไตรมาสแรกให้กำหนดร้อยละ 60 มากกว่าคลังจังหวัดร้อยละ 10

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงประมาณ  อำเภอมีวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ จำนวน 26 อำเภอ

       เชิงคุณภาพ อำเภอมีวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างเพียงพอ

 

16. ผลผลิต (Output)

        - อำเภอมีวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - อำเภอมีความพร้อมในการการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมขน

 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1    การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ

2. แผนงาน                     ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3. ผลผลิต/โครงการ          โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

4. กิจกรรมหลัก               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

5. โครงการย่อย               ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6. กิจกรรมที่ 1                การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

7. กิจกรรมย่อย

ที่

ชื่อกิจกรรมย่อย

เป้าหมายดำเนินการ

รวม

(ราย)

งบประมาณ

(บาท)

4

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาฯวิสาหกิจชุมชน

20

4,000

8. รหัสงบประมาณ 0701118040000000

9. รหัสกิจกรรมหลัก 070114000K1138

10. วัตถุประสงค์

       10.1 เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

       10.2 เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม

       10.3 เพื่อสนับสนุนกลไกของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       10.4 เพื่อค้นหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พร้อมขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจการเพื่อสังคม

 

11. พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย/งบประมาณ แยกรายอำเภอ

ที่

จังหวัด/อำเภอ

เป้าหมาย

งบดำเนินการ

(บาท)

งบอำนวยการ

(บาท)

บาท

(รวม)

จำนวน

หน่วยนับ

1

บ้านไผ่

20

ราย

4,000

 

4,000

12. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดำเนินการ จำนวน 4,000 บาท

       - จังหวัดจัดสรรจำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้อำเภอๆละ 2 แห่งๆ ละ 10 ราย

       - อำเภอดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้ฯ

       - ค่าอาหารว่าง           จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

       - ค่าอาหารกลางวัน     จำนวน 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

       - ค่าพาหนะเดินทาง    ตามระยะทาง  1,800 บาท

13. เงื่อนไขและวิธีการดำเนินงาน

       13.1 อำเภอดำเนินการ  โดยพิจารณานำไปบูรณาการในพื้นที่การส่งเสริมเกษตร “แปลงใหญ่” ก่อน ดังนี้

                                    - เป็นวิสาหกิจชุมชนที่การดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง

                                    - มีผลการประเมินศักยภาพในระดับปานกลางหรือระดับดี

                                    - เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางการเกษตรหลักของชุมชนหรือเป็นกิจการที่สมาชิกในชุมชนส่วนมากมีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                    - เป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่เป้าหมายในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน

 

14. แผนปฏิบัติงานโครงการ/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินการ

หน่วยนับ/งบประมาณ

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.58 – ก.ย. 59

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปฏิบัติงานโครงการ

26 อำเภอ

 

 

 

วันที่ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ

4,000

 

 

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1) แผนปฏิบัติงานในช่องเดือนให้ใส่เป้าหมายที่ทำในแต่ละเดือน 2) งบประมาณให้ใส่เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน หากเป็นการอบรม ประชุมสัมมนา ในไตรมาสแรกให้กำหนดร้อยละ 60 มากกว่าคลังจังหวัดร้อยละ 10

 

15. ตัวชี้วัด

       เชิงประมาณ  วิสาหกิจชุมชนมีการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 52 แห่ง

       เชิงคุณภาพ มีการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

 

16. ผลผลิต (Output)

        - ได้แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

 

17. ผลลัพธ์ (Outcome)

       - วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนากิจการตรงตามความต้องการของกลุ่ม

 

18. ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานโครงการ ในระดับอำเภอ

       - นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์

 

19. ผู้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาวัสดุและอุปกรณ์/ดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

       - อำเภอดำเนินการ

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 59 11:29:11