เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประวัติอำเภอ

คำขวัญอำเภอบ้านไผ่

นามเมืองบ้านไผ่  พระเจ้าใหญ่ผือบัง  จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า 

แก่งละว้าแหล่งอุดม  เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราม 

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

      อำเภอบ้านไผ่ เดิมชื่อว่า บ้านเกิ้ง อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท เมื่อทางราชการประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 บ้านเกิ้งได้รับฐานะเป็นตำบลบ้านเกิ้ง พ.ศ. 2469 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 

      เมื่อปี พ.ศ. 2470 ตำบลบ้านเกิ้ง ได้รับฐานะเป็น กิ่งอำเภอบ้านไผ่ และเปลี่ยนตำบลบ้านเกิ้งเป็นตำบลบ้านไผ่ เชื่อกันว่าบริเวณที่ตั้งประชาชนนิยมปลูกไม้ไผ่ และต้นไม้ไผ่ขึ้นได้ดีตามลำห้วยจิก การก่อสร้างทางรถไฟผ่านกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ความเจริญก็เคลื่อนย้ายมาใกล้สถานีรถไฟบ้านไผ่ หลวงราษฎร์ธุรกิจ ( โสฬส อินทรกำแหง ) มีศรัทธายกที่ดินให้ตั้งสถานที่ทำการกิ่งอำเภอบ้านไผ่     ปัจจุบันทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ และอยู่ด้านตะวันออกของตัวตลาดอำเภอบ้านไผ่ 

 

      ปี พ.ศ. 2482 อำเภอบ้านไผ่ ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านไผ่เป็น อำเภอบ้านไผ่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์ 2482 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านเป้า ( บ้านแฮด ) ตำบลแคนเหนือ และตำบลเปือยน้อย 

 

      ปี พ.ศ. 2486 ที่ว่าการอำเภอชนบทถูกไฟไหม้ ทางราชการจึงได้รวมอำเภอชนบทเข้ากับอำเภอบ้านไผ่ 

 

      ปี พ.ศ. 2509 ทางราชการแยกอำเภอชนบทจากอำเภอบ้านไผ่ 

 

      ปี พ.ศ. 2520 ทางราชการแยกตำบลเปือยน้อยและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเปือยน้อย ต่อมาได้ยกฐานะตำบลบ้านแฮด เป็นกิ่งอำเภอบ้านแฮด และยกฐานะตำบลบ้านหัน เป็นกิ่งอำเภอโนนศิลา 

3 ตุลาคม 58 16:44:35