เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

นายวีระ  สมัตถะ
เกษตรอำเภอบ้านไผ่

เลขที่ตำแหน่ง 2480

โทร 0982616532

นางสุริยา จงสมชัย
นวส. ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2490

โทร.0933261319

นายมานนท์ พันนา

นวส. ปฏิบัติการ

เลขที่ตำแหน่ง 2497

โทร.0830310158

นางดวงดาว วงศ์ชารี
นวส. ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2489

โทร.0810493725

นายวีรศักดิ์ อานพินิจ
นวส. ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2484

โทร.0933268495

นางสาวเสาวภา หินวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง  2483

โทร 0892026009

นางสาวเพ็ญศิริ พิทักษ์
นวส. ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2487

โทร.0890113472

นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง  2496

โทร.0817491243

นางจารุวรรณ บุญนำพา
นวส. ชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 2495

โทร.088548313

นางสาวนันทภรณ์ สะภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่ตำแหน่ง  2481

โทร.0810492230

นางสาวชนิตา หวานเขียง
เจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่ตำแหน่ง  583

โทร.0897127968

นางสาวประดิษฐ พิกุล
พนักงานทำความสะอาด

โทร.0872196116

 

 


 

ข้อมูลเฉพาะตำแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

15 พฤษภาคม 61 09:51:17