เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

นายวีระ  สมัตถะ
เกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

นางสุริยา จงสมชัย
นวส. ชำนาญการ

 

นายมานนท์ พันนา

นวส. ปฏิบัติการ

 

นางดวงดาว วงศ์ชารี
นวส. ชำนาญการ

 

นายวีรศักดิ์ อานพินิจ
นวส. ชำนาญการ

 

 

ว่าง

 

นางสาวเพ็ญศิริ พิทักษ์
นวส. ชำนาญการ

 

นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางจารุวรรณ บุญนำพา
นวส. ชำนาญการ

นางสาวนันทภรณ์ สะภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวชนิตา หวานเขียง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวประดิษฐ พิกุล
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 


 

ข้อมูลเฉพาะตำแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ

 

 

คำสั่งอำเภอบ้านไผ่

ที่     482     /2559

เรื่อง  มอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านไผ่

-----------------------------

 

 

 

ตามที่ จังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม, คล่องตัว  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดังรายชื่อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และขอยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งคำสั่งนี้ทั้งหมด ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน ดังนี้

 1. นายวีระ   สมัตถะ  ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอบ้านไผ่ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  1. กำกับดูแลบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอ  บ้านไผ่ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  2. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นและอื่น ๆ ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  4. วางแผนส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  5. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอ
  6. ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงานนโยบายการเงิน งานปรับปรุงบุคคลหรืองานที่กำหนดเฉพาะตำแหน่งนายอำเภอ
  7. ปฏิบัติงานร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากนายอำเภอและจังหวัด
  8. ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการนาแปลงใหญ่

 

 1. นางสุริยา  จงสมชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านไผ่
  2. รักษาการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 1) กรณีเกษตรกรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลบ้านไผ่)                            
 1. งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนและแก้ไขปัญหาความยากจน (อชก.)
 2. ระบบรายงานสภาวะการปลูกพืช (รอ., รต.) และรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. นางดวงดาว  วงศ์ชารี  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านลาน
  2. รักษาการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 2) กรณีเกษตรกรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลบ้านลาน)
  4. งานศูนย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชชุมชน/ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช
  5. งานพืชไร่ (อ้อย, มัน)
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. นายทรงศักดิ์  ศักดิ์แสงวิรัต  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลภูเหล็ก/ตำบลป่าปอ
  2. รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 3) กรณีเกษตรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล     (ตำบลภูเหล็ก   / ตำบลป่าปอ)
  4. งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  5. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
  6. งานยุทธศาสตร์/โครงการตามนโยบายของรัฐ
  7. งานนโยบาย Zoning
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. นายวีรศักดิ์  อานพินิจ  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองเพีย
  2. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลเมืองเพีย)
  3. ประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
  4. งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)  ทุกพืช
  5. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.)  และรายงานแบบ ศ.02
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1. ว่าง    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

                                 6.1     เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวหนอง

 6.2    เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลหัวหนอง)

                                6.3    งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร   (กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร)

6.4   งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

6.5   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                      

                        

 1. นางสาวเพ็ญศิริ  พิทักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

   7.1   เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองน้ำใส/ตำบลแคนเหนือ

   7.2   เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลหนองน้ำใส/ตำบลแคนเหนือ)

   7.3   งานพืชยางพารา

   7.4   งานข้าว

   7.5   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

8. นางจารุวรรณ์  บุญนำพา  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

8.1   เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในเมือง

8.2  เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลในเมือง)

8.3  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

8.4  งานทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

8.5 งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

8.6  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

9.  นายมานนท์   พันนา      ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

   9.1  เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหินตั้ง

   9.2  เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลหินตั้ง)

   9.3  งานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)  และงานดินปุ๋ย

   9.4  งานเกษตรอินทรีย์               

 

   9.5  งานไม้ผล  ไม้ยืนต้น และ  พืชสวน

   9.6  งานนโยบาย Smart Farmer / Young Smart Farmer / Smart Office

   9.7  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

10.  นางสาวนันทภรณ์  สะภา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

10.1   งานสารบรรณ เช่น ร่าง - โต้-ตอบหนังสือ เก็บรวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ

10.2   งานการเงินและบัญชี  เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดทำเรื่องขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ  และรวบรวมหลักฐานส่งชดใช้เงินยืม จัดเก็บเงินรายได้และนำส่งคลังจังหวัด

10.3  งานพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักงานและจัดทำรายงานพัสดุประจำปี

10.4  งานบริหารทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำเบียนวันลา และงบปีวันทำการ และจดบันทึกการประชุม (DM, WM)

10.5  ระบบรายงานผลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการ

10.6  รายงานการขอรับบริการ พรบ.อำนวยความสะดวก

10.7  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                            

11.  นางสาวชนิตา  หวานเขียง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

13.1 งานบันทึกข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ

13.2 งานรับ – ส่ง E –mail                              

                               13.3 งานประชาสัมพันธ์  จัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์ แสดงข้อมูลองค์ประกอบทุกกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ 

13.4 ช่วยงานด้านสารบรรณ

13.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

                ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการหากมีปัญหา อุปสรรคขัดข้องให้รีบรายงานเกษตรอำเภอทันทีเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป และให้ผู้ที่รับมอบหมายงานถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                       

                              สั่ง  ณ  วันที่    9      เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

 

 

        

5 ตุลาคม 60 11:25:34