เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

นายวีระ  สมัตถะ
เกษตรอำเภอบ้านไผ่

 

 

นางสุริยา จงสมชัย
นวส. ชำนาญการ

 

นายมานนท์ พันนา

นวส. ชำนาญการ

 

นางดวงดาว วงศ์ชารี
นวส. ชำนาญการ

 

นายวีรศักดิ์ อานพินิจ
นวส. ชำนาญการ

 

นางสมบูรณ์ พรมสุคนธ์
นวส. ชำนาญการ

 

นางสาวเพ็ญศิริ พิทักษ์
นวส. ชำนาญการ

 

นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นางจารุวรรณ บุญนำพา
นวส. ชำนาญการ

นางสาวนันทภรณ์ สะภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวชนิตา หวานเขียง
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวประดิษฐ พิกุล
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 


 

ข้อมูลเฉพาะตำแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบ

ตามที่  จังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่   และเพื่อให้เกิดความเหมาะสม, คล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงมีคำสั่งมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ดังนี้

 1. นายวีระ  สมัตถะ  ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอบ้านไผ่ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  1. กำกับดูแลบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอ  บ้านไผ่ ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
  2. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนวิทยากร งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นและอื่น ๆ ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  4. วางแผนส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
  5. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับอำเภอ
  6. ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอในเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากงานนโยบายการเงิน งานปรับปรุงบุคคลหรืองานที่กำหนดเฉพาะตำแหน่งนายอำเภอ
  7. ปฏิบัติงานร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากนายอำเภอและจังหวัด
 2. นางสุริยา  จงสมชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านไผ่
  2. รักษาการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 1) กรณีเกษตรกรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลบ้านไผ่)
  4. งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนและแก้ไขปัญหาความยากจน (อชก.)
  5. ระบบรายงานสภาวะการปลูกพืช (รอ., รต.) และรายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง
  6. งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านไผ่
  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 3. นางดวงดาว  วงศ์ชารี  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านลาน และตำบลหินตั้ง
  2. รักษาการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 2) กรณีเกษตรกรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลบ้านลานและตำบลหินตั้ง)
  4. งานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน/ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช
  5. งานส่งเสริมพืชพลังงานทดแทน
  6. งานพืชไร่
  7. งานส่งเสริมการผลิตข้าว และงานศูนย์ข้าวชุมชน
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. นายทรงศักดิ์  ศักดิ์แสงวิรัต  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลภูเหล็ก/ตำบลป่าปอ
  2. รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ (ลำดับที่ 3) กรณีเกษตรอำเภอไปราชการ
  3. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล(ตำบลภูเหล็ก / ตำบลป่าปอ)
  4. งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  5. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
  6. งานยุทธศาสตร์/โครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐ
  7. งานนโยบาย Zoning
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 5. นายวีรศักดิ์  อานพินิจ  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองเพีย
  2. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลเมืองเพีย)
  3. ประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล/อำเภอ
  4. งานไม้ผล , ไม้ยืนต้น , พืชสวน
  5. งานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 6. นายประธาน  ถาเขียว  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแคนเหนือ
  2. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลแคนเหนือ)
  3. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  4. งานนโยบาย smart farmer
  5. งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย
 7. นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวหนอง
  2.  เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลหัวหนอง)
  3. งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร
  4. งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 8. นางสาวเพ็ญศิริ  พิทักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
  1. เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองน้ำใส
  2. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลหนองน้ำใส)
  3. งานเกษตรอินทรีย์
  4. ยางพารา ทั้งระบบ และการยางแห่งประเทศไทย
  5. งานดินปุ๋ย
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9. นางจารุวรรณ์  บุญนำพา  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในเมือง

2.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับตำบล (ตำบลในเมือง)

3.งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

5.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย               

10. นางสาวนันทภรณ์  สะภา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

                1. งานสารบรรณ เช่น ร่างโต้-ตอบหนังสือ เก็บรวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่ รับ-ส่ง หนังสือราชการ

                2. งานการเงินและบัญชี เช่น เบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดทำเรื่องขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ และรวบรวมหลักฐานส่งชดใช้เงินยืม จัดเก็บเงินรายได้และนำส่งคลังจังหวัด

                 3. งานพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักงานและจัดทำรายงานพัสดุประจำปี

                 4. งานบริหารทั่วไป เช่น งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำทำเบียนวันลา และงบปีวันทำการ และจดบันทึกการประชุม (DM, WM

                  5. ระบบรายงานผลการใช้พลังงานหน่วยงานราชก

                  6. งานบริการเกษตรกร / รายงานการขอรับบริการ

                  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                 

11.  นางสาวชนิตา  หวานเขียง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้

1 งานบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ

2 งานรับ – ส่ง E –mail                              

                            3 จัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์ แสดงข้อมูลทุกกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ

                            4 งานประชาสัมพันธ์

5 ช่วยงานด้านสารบรรณ

6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหา อุปสรรคขัดข้องให้รายงานนายอำเภอทราบทันที  และให้ผู้ที่รับมอบหมายงานถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

                 

 

 

1 พฤศจิกายน 59 10:53:14