เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานมอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศให้แ...

Field day

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.00 . นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่่อเริ่...

ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 มอบใบประกาศ

เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานการมอบใบประกาศสำหรับเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริม...

มอบใบประกาศชุมชนที่ 2 รุ่นที่ 1ตำบบ้านไผ่

เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานการมอบใบประกาศสำหรับเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริม...

เปิดการอบรมรุ่นที่ 1 ตำบลเมืองเพีย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายวีระ สมัตถะเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรพัฒนากา...

ประธานเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรพัฒนาการเกษตร ชุมชนท...

มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม จำนวน 50 ราย ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่...

นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรราย...

มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริม...

โครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนที 11 รุ่นที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมนางสาวเสาวภา หินวิเศษ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดฝึกอบรม กิจกรรม...