เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

ร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวง วัด จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข...

เข้าร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 "

วันนจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางสุริยา จงสมชัย นวา.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเ...

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางเบิกจ่าายโครงการตาม งปม. รายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 ณ ห้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ง นางสาวนันทภรณ์ สะภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข...

จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานโครงการต่างๆ

วันนี้ 20 เมษยายน 2561 เวลา 10 00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดประชุมชี้แจงและติดตามงานโครงการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

ร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 3 " ปรับเปลี

วันที่ 19 เม.ย.2561 เวลา 18.00 น. นางดวงดาาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางชรินรัตน์ ถูกคะเน หัวหน้าชุดขับเคลื่อนฯ พร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาป...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนา...

บริการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 09.00 น.-16.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้บริการแก่เกษตรที่เข้ามาติดต่อราช...

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปี 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำ...

ร่วมจัดเวทีตามโครงการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวเสาวภา หินวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังห...

วิทยากร ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิ...