เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

จัดเตรียมสถานที่งาน Field Day อำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 -17.00 o. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จัง...

ร่วมประชุมธุรการและประชาสัมพันธ์ระดับอำเอ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 09.00น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่งานปร...

ร่วมงานตามโครงการ"ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นวส.ชำนาญการและนายมานนท์ พันนา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมออ...

สุ่มเก็บเกี่ยวแปลงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดปี 2559

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางดวงดาว วงศ์ชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวสุนันท์ หมู่...

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดปร...

ข้าวครบวงจรตำบลเมืองเพีย

นายวีระศักิ์ อานพินิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบานไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรเป้าหมายตามโครงการพัฒ...

จัดอบรมข้าวครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสุริยา จงสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษต...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ตาม 9101 ศูนย์ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางดวงดาว วงษ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกา...

อบรมเกษตรกรแปรรูปข้าวหอมมะลิ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิทยากรอบรมเกษตรกรการแปรรูบ...

อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 18.00 น. นางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดข...