เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

วันที่ 25 ก.ค.60 เวลา 15.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 13

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 4 ,5

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 11.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ...

เปิดโครงการ 9 10 1 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนที่ 11 ต

วันนี้ 24 กรกฎาม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. นายมานนท์ พันนา นวส. ปฏิบัติการ จัดพิธีเปิดโครงการ 9 10 1 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้...

ปลัดกระทรวงพานิชย์เยี่ยมลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 ก.ค 60 เวลา 09.00 น นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ มอบพันธุ์ไม้และติดตามแปลงกิจกรรมของนางสุธรรมมา เกตุหมูผู้ร่วมโครงการส่งเสริมตามแนวเ...

จัดพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร (รถเกี่ยวนวดข้าว) ณ บริเวณลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ อ.บ้า

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่อง...

จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้...

จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว. ครั้งที่. 2.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม. 2560. เวลา. 09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว...

จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30.น. นายชัยวัฒน์ วรรณแจ่ม ปลัดอาวุโสอำภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษต...

อบรมและถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านไผ่ นายธวัชช...