เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

111

ร่วมอบรมงานสถาบัน

ในระหว่างันที่12 -13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกตรอเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม...

นำกลุ่มวิสาหกิจอำเภอบ้านไผ่ ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานสินค้าเกษตรปลอดภัย Farm @ Home ณ โฮมโปร สาขา ขอน

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ นำกลุ่มวิสาหกิจอำเภอบ้านไผ่ ร่ว...

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการงานโครงการระดับจังหวัด โ

วันที่12 -14 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ และ นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำ...

ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ปี 2561/62

วันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำภอบ้านไผ่ จังหวัด...

กอ.บ้านไผ่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 11...

DOAE FARMBOOK Application

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่และเจ้าหน้าที่สำนักงานเก...

ร่วมประชุมสัญจรตำบลบ้านลาน ณ บ้านหนองค้อ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกนิษฐา ชาลีเปลี่ยม นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมปร...

เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่

วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 80.30 น.นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แล...

เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยประธาน ศพก.อำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมก...

อบรม หลักสูตรการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้ประโยชน์จากสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ DOAE Farmb

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายทรงศักดิ์ ศักดิ์แสงวิรัต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ...