เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

111

ติดตามการปลูกพิชฤดูแล้ง

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นางสบูรณ พรหมสุคนธ์ นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง บ้านชีกกค้อ ม.7 ต.เมืองเพีย อ.บ...

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นางสาวนันทภรณ์ สะภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่...

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าีที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งศ...

ร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมงานสงกรานต์ปีใหม่...

ประชุม Plant report

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวชนิตา หวานเขียง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมสรุปสถานก...

ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอบ้านไผ่

เมืื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมพิ...

มอบปุ๋ยอินทรีย์เคมี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นวส.ชำนาญการ มอบปุ๋ยอินทรีย์เคมีและเชื้อราไตรโคเดอร์มาศูนย์ข้าวชุมชน บ้านหนองนาวัว ม.3 ต.หัวห...

ประชุมศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะศูนย์ข้าวชุมชนบ้า...

ปล่อยแมลงช้างปีกใส

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นางดวงดาว วงศ์ชารี นวส.ชำนาญ,นายมานนท์ พันนา นวส.ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยทีงานศูน...

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุริยา จงสมชัยและนางสมบูรณ์ พรหมสุคนธ์ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดปร...