เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมศูนย์ข้าวชุมชน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2560  นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  นวส.ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประชุมคณะศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนไผ่  ม.6  ต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินเบื้องต้นและสู่ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน  GAP  ข้าวเหนียว อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 เมษายน 60 10:08:38