เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปุ๋ยอินทรีย์เคมี

เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2560  นางสมบูรณ์  พรหมสุคนธ์  นวส.ชำนาญการ มอบปุ๋ยอินทรีย์เคมีและเชื้อราไตรโคเดอร์มาศูนย์ข้าวชุมชน  บ้านหนองนาวัว  ม.3  ต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  ตามโครงการพัฒนาศักภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน  20  ราย

 

 

 

 

 

4 เมษายน 60 10:21:42