เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุม Plant report

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2560 เวลา 11.00 น. นางสุริยา  จงสมชัย  นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าพนักงานธุรการ  เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกเขตชลประทาน ปี 2559/2560 เพื่อทราบความถูกต้องข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้งในระดับอำเภอและการดำเนินการข้อมูลให้เป็นในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  อำเภออำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมษายน 60 15:00:44