เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการระดับอำเภอ

เมื่อวันที่  18 เมษายน  2560  นางสาวนันทภรณ์  สะภา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้า่ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  จังหวดัขอนแ่ก่น   เพื่อรับฟังการและติดตามเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการระดับอำเภอ  และระเบียบต่าทงๆ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 เมษายน 60 11:18:36