เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามการปลูกพิชฤดูแล้ง

วันที่ 19 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์ อานพินิจ นางสบูรณ พรหมสุคนธ์ นางสุริยา จงสมชัย นวส.ชำนาญการ ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง บ้านชีกกค้อ ม.7 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  ณ แปลงเกษตรกร  ปลูกพริกพันธุ์แม่ปลิง  80  จำนวน 5 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 เมษายน 60 12:31:58