เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อกม.) ในการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล(IFPP)

วันนี้ 4 พฤษภาคม  2560  สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมถ่ายทอดอาสาสมัีครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP)ตามโครงการยกระดับอาสาสมัครเกษตรกร  ขยายผลสู่การพัฒนาเกษตรกหมู่บ้านเป็น Smart  Farmer  ในเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  กิจกรรม  อบรมถ่ายทอดความรู้  อกม. ในการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) โดยมีวัตถุประสงค์เืพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถถ่่ายทอดให้แก่เครือข่ายอา่สาสัครเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอละ 5 คน  เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อเวลา 09.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ นายบุญมี  แท่นงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร  ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา  และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก  เกษตรจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานปิด  การสัมมนาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 พฤษภาคม 60 16:06:04