เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  2560 เวลา 08.30 16.30 น.นายวีระ  มัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โครงการขึ้นทะเบียนและประบปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2560  เืพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์งานด้านส่งเสริมเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ  จำนวน  230 ราย  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 60 11:04:28