เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่

ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม  2560 นางจารุวรรณ  บุญนำพา  นวส.ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร FUTURE DOAE  ณ  โรงแรมเดอร์กรีนเนอร์  รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 60 15:02:56