เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมวาดแปลงโปรแกรม Qgis

วันที่  15 พฤษภาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  นางสุริยา  จงสมชัย  นวส.ชำนาญการและนางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้า่ร่วมอบรมการวาดแปลงเกษตกร  ในโปรแกรม Qgis  เพื่อนำความรู้มาใช้ในงานทะเีบียนเกษตรกร  และการนำไปเพื่อถ่ายทอดแก่อาสาสมัครเกษตรต่อไป  ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 60 15:09:39