เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day)

เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2560  เวลา 07.30 น.นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยนางจารุวรรณ  บุญนำพา นวส.ชำนาญการ ,นางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field  Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตำบลสระแก้ว  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 พฤษภาคม 60 10:02:09