เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมและถ่ายทอดความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม  2560  เวลา 09.00 น. ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบ้านไผ่  นายธวัชชัย  รอดงาม  เป็นประธานในการอบรมและถ่ายทอดความรู้  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  ทั้งนี้  ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการจัดอบรมและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรอำเภอบ้านไผ่  จำนวน  200 ราย  ทั้งนี้นายวีระ  สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 กรกฎาคม 60 22:17:13