เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30.น. นายชัยวัฒน์ วรรณแจ่ม ปลัดอาวุโสอำภอบ้านไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมแะพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแบบบรูณาการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีอาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 110 คน จาก 110 หมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 กรกฎาคม 60 22:31:30