เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว. ครั้งที่. 2.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม. 2560. เวลา. 09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว. ครั้งที่. 2. ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จังหวัดขอนแก่น. ปี. 2560. โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น. มาพบปะกับเกษตรกรผู้อบรม. โดยมีเกษตรกรอำเภอบ้านไผ่จำนวน. 40 ราย และเกษตรกรอำเภอบ้านแฮด จำนวน 20 ราย ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 14:16:39