เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
จัดอบรมการทำบัญชี โครงการ 9101  ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยมีตัวแทนชุมชนทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมรับฟังการทำบัญชี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรอำเภอบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมให้คำชี้แนะนำในการทำบัญชี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 14:39:19