เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

วันที่ 25 ก.ค.60 เวลา  15.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยื่น ระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โครงการฯ ระดับตำบล ช่วยกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานของชุมชนให้เป็นไปตามกรอบ และระยะเวลาของโครงการฯ ที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 60 16:30:13