เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชาคมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา

เมื่ิอวันที่  16  สิงหาคม  2560  นายวีรศักดิ์  อานพินิจ  นวส.ชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ประชาคมเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา  ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่มา  ณ หมู่ 3,12,1,8,7,13 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 13:39:03