เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย จากพายุเซินกา.

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม  2560   เวลา 13.30 น.นายบุญมี  แท่นงาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น   ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  และชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย จากพายุเซินกา.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 สิงหาคม 60 13:46:05