เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปัจจัยการผลิต

วันนี้ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ เจ้าน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเถอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษีใหม่ ปี 60 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 90 ราย

 

 

 

 

 

 

 

12 กันยายน 60 13:52:06