เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมเพื่อชีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณใหม่

เมื่อวันที่   5  ตุลาคม  2560  เวลา 09.30 น.  นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ประชุมเพื่อชีแจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมดำเนินงานต่อไปและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

5 ตุลาคม 60 11:20:54