เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

รับการนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00น. นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นางสาวศุภัคชญา สัตนาโค นางอรวรรณ ภักดีไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ตัวแทนสาย2) ออกติดตามนิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อติดตามโครงการต่่างๆและรับฟังปัญหาต่างๆตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ โดยมี นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ทุกคนร่วมรับฟังการนิเทศงานโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 15:55:05