เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและัเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2561  เวลา 08.30 น. นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรกรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  จัดอบรมเกษตรกรอำเภอบ้านไผ่ จำนวน  180 ราย   ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและัเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร  กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงปี 2561 ณ  หอประชุมอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 มกราคม 61 16:31:47