เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

บริการเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 09.00 น.-16.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ได้ให้บริการแก่เกษตรที่เข้ามาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  

 

 

 

 

17 เมษายน 61 12:16:15