เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 มอบใบประกาศ

เมือวันที่  20  มิถุนายน  2561  เวลา 15.30 น.  นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  ประธานการมอบใบประกาศสำหรับเกษตรกรผู้ผ่านการอบรม  ตามโครงการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หลักสูตรพัฒนาการเกษตร ชุมชนที่ 5 รุ่นที่ 1 ณ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 50 ราย

 

 

 

 

26 มิถุนายน 61 13:22:56