เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

Field day

เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน  เวลา  10.00 . นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field  day และบริการการเกษตรเพื่่อเริ่มในฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีเกษตรกรเป้าหมายอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 200  ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าการเกษตร  ม.3  บ้านโสกจาน  ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่  จังหัดขอนแก่น  นายวีระ  สมัตถะ  เกษตรอำเภอบ้านไผ่  กล่าวรายงาน  ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการ  ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 มิถุนายน 61 16:20:03