เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานมอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ชุมชนที่ 3 ตำบลในเมือง รุ่นที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

6 กรกฎาคม 61 15:44:49