เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการงานโครงการระดับจังหวัด โ

วันที่12 -14  กันยายน 2561   เวลา 08.00  น. นางสาวชนิตา  หวานเขียง  เจ้าพนักงานธุรการ  และ  นางสาวกนิษฐา  ชาลีเปลี่ยม  นวส.ปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการงานโครงการระดับจังหวัด  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ และสามารถเผแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ณ  ห้องประชุม Varee  Vallay  Hall   อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

24 กันยายน 61 09:13:47