เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมอบรมงานสถาบัน

ในระหว่างันที่12 -13  กันยายน 2561   เวลา 08.00  น.  นางสุริยา  จงสมชัย  นวส.ชำนาญการ  สำนักงานเกตรอเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการงานโครงการระดับจังหวัด  โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย  เพื่อส่งเสริมในงานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ และสามารถเผแพร่ประชาสัมพันธ์  ได้ ณ  ห้องประชุม Varee  Vallay  Hall   อำเภอดุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

24 กันยายน 61 09:21:21