เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมชี้แจงการสำรวจผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น ที่คาดว่าจะประสบภัยธรรมชาติ(ฉบับที่ 1 -10-2561)

วันอังคารที่  25  กันยายน  2561  เวลา  10.00 น. นายวีระ  สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่  พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์  ศักดิ์แสงวิรัต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติระดับอำเภอ  จัดประชุมชี้แจงการสำรวจผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น  ในเขตพื้นที่เขตอำเภอบ้านไผ่  ที่คาดว่าจะประสบภัยธรรมชาติ  ภาวะฝนทิ้งช่วง แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวม 110 ราย  ณ  หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ตุลาคม 61 11:59:17