เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2-10-2561)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมของโครงการวิจัย "การบริหารราชการบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "จังหวัดขอนแก่น ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 

 

3 ตุลาคม 61 11:58:44